بسم الله الرحمن الرحيم
Sunday 23rd September 2018 | 12 முஹர்ரம் 1440AH
பதாகை
news menu left
news menu right

பதாகை

பதாகை

EXAM TIPS FOR COLLEGE STUDENTSஅச்சிடுகமின்-அஞ்சல்
22 ஏப்ரல் 2011 மாலை 07:26

Praise be to Allaah and peace and blessings be upon the Messenger and upon his family and companions.
It is that time of the year where almost all students are preparing themselves to give their worldly exams.In this highly competitive world of cut throat competition it is very important that we muslims fulfill our obligation of seeking knowledge and try to excel in walks of life. For this very purpose I have compiled a small article which gives a few guidelines to Muslim students on how to go about. For easy understanding have divided my article in 3 main parts of things to do before, during and after exams hope the points mentioned will be beneficial to the readers. May Allah(swt) guide us all to the straight path

Before Exams
Prepare well:Tie Your Camel First
One day Allah's Messenger (saw) noticed a Bedouin leaving his camel without tying it.He asked the Bedouin,"Why don't you tie down your camel?"The Bedouin answered, "I placed my trust in Allah."At that, the Prophet, sal Allahu alayhi wa sallam, said," Tie your camel and place your trust in Allah" - Tirmidhi
Lessons from this hadith

It is very important for a Muslim student that he does everything that is necessary for success and then put’s his trust in Allaah when facing the tests of this world.
A common practice which is observed today among muslims is they do are not well prepared and do not study and when they fair poorly the only excuse they give is it was Allah’s will or it was destiny.This is a very wrong attitude to have Prophet(saws) was known for his planning so were the sahabas they were always well prepared to face any type of worldly exams. Do u think they had less faith in Allah as compared to us Or Do u think you understand the religion better than them? (Naudhbillah)?
A muslim student should always be well prepared for his exams and should seek Allah’s help whilst following the prescribed means, in accordance with the words of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) Strive to attain that which will benefit you and seek the help of Allaah, and do not feel helpless.” (Saheeh Muslim, hadeeth no. 2664)
Always remember:
There is no substitute to hard work
IF U FAIL TO PREPARE BE PREPARED TO FAIL
On the day of Exams

Pack your bags one day in advance
Preparing all required or permitted equipment such as pens, rulers and setsquares, calculators and watches, because being well prepared helps one to answer questions.Essential things such as Hall Tickets/Admit cards etc and other important documents should be packed first and not be done at the last moment to avoid chaos.It is always good to be prepared.
Before Leaving the house
-Please read two units of nafil salah n ask Allah for help
-If possible do some charity even if it is like 1 rupee or else do Dhikr
-Recite the following dua before leaving the house
It was narrated that Anas ibn Maalik (may Allaah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever says – when leaving his house – Bismillaah, tawakkaltu ‘ala Allaah, laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (In the name of Allaah, I put my trust in Allaah, there is no power and no strength except with Allaah), it will be said to him: You are taken care of and you are protected, and the Shaytaan will keep away from him.” Narrated by Abu Dawood, 5095

Du’aa’ that may be recited during the exams?
There is no report in the Sunnah which suggests what can be said during the exams. The du’aa’s that are widespread among students and are said during revision or when receiving the exam papers or when stumbling over an answer or when handing in the paper, etc., all have no basis in the Sunnah, either in saheeh reports or da’eef reports. Rather they are all fabricated and are falsely attributed to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him).
Attributing any such thing to the Sunnah when one knows that it is not part of the Sunnah makes a person one of those who tell lies against the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him).
There are a few general duas which one may recite
When upset recite this dua
It was also narrated that Anas ibn Maalik (may Allaah be pleased with him) said: If something upset him, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) would say: “Yaa Hayyu yaa Qayyoom bi rahmatika astagheeth (O Ever Living, O Sustainer, by Your mercy I seek help).” Narrated by al-Tirmidhi, 3524.
A sweet Dua
It was also narrated from Anas (may Allaah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “O Allaah, nothing is easy but that which You make easy and You can make hardship easy if You will.” Narrated by Ibn Hibbaan, 3/255; classed as saheeh by al-Albaani in al-Silsilah al-Saheehah, 2886.
Dua of Younus(as)
It was narrated that Sa’d ibn Abi Waqqaas (may Allaah be pleased with him) said: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “The prayer of Dhu’l-Noon when he was in the belly of the fish: ‘Laa ilaaha illa Anta, subhaanaka inni kuntu min al-zaalimeen (There is no god but You, glory to You, verily I was one of the wrongdoers).’ A Muslim never calls upon his Lord with these words concerning any matter, but his prayer is answered.” Narrated by al-Tirmidhi, 3505
Start with Bismillah
Important Points:
Salah and fast during Exams
The Salah and Ramadaan fast are the pillars on which Islam is based. Al-Bukhaari (8) and Muslim (16) narrated that Ibn 'Umar (may Allaah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Islam is built on five (pillars): the testimony that there is no god except Allaah and that Muhammad is the Messenger of Allaah; establishing regular prayer; paying zakaah; fasting Ramadaan, and performing Pilgrimage to the House (the Ka’bah).”
Whoever does not pray or fast has abandoned one of the pillars of Islam and has committed a grave major sin. In fact, some of the salaf were of the view that such a one is a kaafir and an apostate – Allaah forbid.
Al-Dhahabi (may Allaah have mercy on him) said in al-Kabaa'ir (p. 64):
The believers are unanimously agreed that whoever forsakes the Ramadaan fast when he is not sick and has no other excuse for that is worse than an adulterer or one who is addicted to alcohol. They doubt whether he is a Muslim and they think of him as a heretic and eviant. End quote.
He has an exam that will cover the time of ‘Asr and Maghrib – how should he pray?
Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) was asked: Sometimes the time for classes at school comes before the time for prayer, i.e. at twelve for Zuhr and at four-thirty for ‘Asr, and I cannot pray at school because there is no place that is suitable for prayer. Thus I am forced to offer a number of obligatory prayers together at the same time, and sometimes it is more than three obligatory prayers at once. What is the ruling on my prayer? Please advise me, may Allaah reward you with good.
He replied: With regard to joining two prayers that may be joined, there is nothing wrong with that in this case, because it is necessary, such as joining Zuhr and ‘Asr, and Maghrib and ‘Isha’. As for joining ‘Asr and Maghrib, for example, that is not permissible because it is not permissible to delay a prayer beyond its time under any circumstances. Based on that, in this case, if she is afraid that the time for the present prayer that cannot be joined with the following prayer will end, then she should pray it in whatever way she can. So if, for example, she is going to school at the time of ‘Asr, and she cannot pray ‘Asr there, then she should join it with Zuhr at the time of Zuhr, then go to school having done what is required of her. To sum up, it is not permissible for a woman or anyone else to join two prayers that it is not permitted to join, rather one may only join two prayers that it is permitted to join, such as joining Zuhr and ‘Asr, at the time of the earlier or later prayer, and joining Maghrib and ‘Isha’ at the time of the earlier or later prayer, when there is a need for that. End quote from Fataawa Noor al-Darb. We ask Allaah to help you to do all that is good.
Allaah knows best.

Add comment

காயல் நியுஸ், வாசகர்கள் கருத்துக்களை வரவேற்கிறது. வாசகர்களின் கருத்துகளுக்கு காயல் நியுஸ் நிர்வாகமோ அதன் ஆசிரியர் குழுவோ எந்த விதத்திலும் பொறுப்பாக மாட்டார்கள். முரண்பாடான மரியாதைக்குறைவான, கண்ணியமில்லாத கருத்துக்களை திருத்தி அமைப்பதற்கும் அவைகளை நீக்குவதற்கும் எங்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. தங்களது பெயர் மற்றும் கருத்துக்களை தமிழில் தட்டச்சு செய்யலாம். உதாரணமாக "காயல்பட்டினம்" என்று தட்டச்சு செய்ய ஆங்கிலத்தில் "kaayalpattinam" என்று தட்டச்சு செய்து Space bar-ஐ அழுத்தினால் தங்கள் தட்டச்சு செய்த சொல் தமிழாக மாற்றப்படும். ஆங்கிலத்தில் தட்டச்சு செய்ய Ctrl+G -ஐ அழுத்தவும்.


Security code
Refresh

 

செய்திகள்

வாவு வஜீஹா வனிதையர் கல்லூரியில் மாநில அளவிலான திறன்மிகு கருத்தரங்கம்!
காயல்பட்டினத்தில் இருந்து இ சேவை மாற்றல் விஷயம்! மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்திற்கு திங்களன்று கொண்டு செல்வதாக துணை தாசில்தார் உறுதி!!
இ சேவை மையம்: காயலபட்டினத்தில் இருந்து மாற்றப்படக்கூடாது என கோரி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பொது மக்கள் - ஈமெயில், FAX குறுஞ்செய்தி மற்றும் WHATSAPP செய்தி அனுப்ப வேண்டுகோள்!
மண்டலம் வாரியாக அதிகரிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள காயல்பட்டினம் நகராட்சியின் சொத்து வரி! உங்கள் தெரு எந்த மண்டலத்தில்?
படிவம் 7 பயன்படுத்தி வாக்காளர் பட்டியலில் தவறுதலாக இடம்பெற்றுள்ள பெயரை எவ்வாறு நீக்குவது?

சுடச்சுட காயல் செய்திகள்! சுவையான இஸ்லாமிய கட்டுரைகள் !!
தொடர்பு கொள்ள : admin@kayalnews.com
© Copyright : Kayalnews.com